Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společností ATEX GRoup, s.r.o.

Chráníme Vaše osobní údaje

Ve společnosti Atex Group, s.r.o., IČ: 06807224, se sídlem Strkovská 188, Strkov, 391 11 Planá nad Lužnicí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4411 (dále jen „ATEX“) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá.

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), které nabylo účinnosti ke dni 25. května 2018.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje v ATEX zpracováváme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak provést opravu osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů můžeme za určitých okolností měnit a aktualizovat. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tento dokument sledovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jeho obsahu.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo část vysvětlíme.

Můžete se na nás kdykoliv obrátit písemně na adrese Strkovská 188, Strkov, 391 11 Planá nad Lužnicí, e-mailem na adrese gdpr@atex-group.cz či telefonicky na +420 381 291 318

Užitečné pojmy

Dovolte, abychom Vám vysvětlili některé základní pojmy, které se týkají ochrany osobních údajů. Věříme, že tak získáte lepší porozumění a pochopení, proč v ATEX postupujeme při zpracování osobních údajů zvoleným postupem.

Osobní údaje“ jsou jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

Subjekt údajů“ je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají;

Správce údajů“ je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách, podmínkách konkrétní smlouvy či v souhlase uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je ATEX;

Zpracovatel údajů“ je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce;

Zpracování“ je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, záznam, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Kategorie subjektů údajů

Subjektem údajů může být:

 • zákazník (objednatel, instruktor) ATEX, jeho zaměstnanec či zástupce;
 • obchodní partner (subdodavatel) ATEX, jeho zaměstnanec či zástupce;
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu s ATEX;
 • návštěvníci aj. osoby pohybující se v prostorách ATEX, které jsou monitorovány kamerovým systémem;
 • zaměstnanec ATEX;
 • uchazeč o zaměstnání u ATEX.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Ctíme zásadu minimalizace osobních údajů. Zpracováváme o Vás pouze osobní údaje, které nezbytně potřebujeme, nebo osobní údaje, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete.

Níže se dozvíte, jaké kategorie osobních údajů o Vás zpracováváme. Konkrétnější rozsah osobních údajů zpracovávaných pro jednotlivé účely je uveden v následující části „Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?“.

ATEX zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, vyobrazení Vašeho podpisu; pokud podnikáte IČO, sídlo, DIČ;
 • kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, fax, e-mail a jiné obdobné informace;
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy: bankovní spojení;
 • foto a video záznamy;
 • údaje vyplývající z komunikace;
 • údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu;
 • transakční údaje: číslo či jiná identifikace smlouvy, informace o předmětu smlouvy či plnění smlouvy.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom s Vámi mohli uzavřít a také realizovat konkrétní smlouvu. Povinnost zpracovávat údaje nám stanoví také řada právních předpisů. Mnohé údaje musíme například zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů naší společnosti. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme. V ostatních případech Vaše údaje zpracováváme pouze s Vaším souhlasem.

Výběrová řízení na volná pracovní místa
Pro účely výběrových řízení na volná pracovní místa v ATEX shromažďujeme Vaše osobní údaje prostřednictvím Vašich životopisů a též prostřednictvím našeho kontaktního formuláře pro tyto účely na našich webových stránkách. Tyto osobní údaje používáme pro účely konkrétního výběrového řízení a pouze po dobu trvání tohoto výběrového řízení. Vedení v evidenci uchazečů i po skončení konkrétního výběrového řízení a následná komunikace v případě volného pracovního místa jsou podmíněny Vaším souhlasem.

Právní základ:

 • jednání o uzavření smlouvy
 • Váš souhlas.

Personalistika
ATEX zpracovává také osobní údaje svých zaměstnanců. Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců jsou uvedeny v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů zaměstnanců, který zaměstnanci obdrží při uzavření pracovní smlouvy.

Uzavření a plnění smluv se zákazníky a instruktory
Pro účely uzavření smlouvy, zejména kupní smlouvy na výrobky ATEX a smluv o dílo, zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro Vaši identifikaci. Vaše kontaktní údaje, popř. identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců či zástupců zákazníka, zpracováváme pro účely řádného plnění smlouvy, stejně tak i další osobní údaje, jež jsou pro plnění smlouvy nezbytné (například bankovní spojení).

Právní základ:

 • uzavření a plnění smlouvy.

Uzavírání a plnění smluv v rámci vedlejší činnosti ATEX
Pro účely uzavření smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro Vaši identifikaci. Vaše kontaktní údaje, popř. identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců či zástupců druhé smluvní strany, zpracováváme pro účely plnění smlouvy, stejně tak i další osobní údaje, jež jsou pro plnění smlouvy nezbytné (například bankovní spojení). Do vedlejší činnosti lze zařadit například nájem a podnájem nemovitostí či spolupráce při prodeji nemovitostí.

Právní základ:

 • uzavření a plnění smlouvy.

Prezentace ATEX a mediální komunikace
Pro účely prezentace ATEX a mediální komunikace pořádáme různé akce, v rámci kterých se pořizují fotografie a video (veletrhy, výstavy apod.). Tyto fotografie a videozáznamy můžeme následně sdílet na sociálních sítích, našich webových stránkách, popř. i na stránkách našich partnerů a v dalších médiích. Snažíme se minimalizovat zpracování Vašich osobních údajů a zásahy do Vašeho soukromí, proto se bude zpravidla jednat o fotografie a videa, u kterých není možné bez dalšího určit totožnost osob, jež se v rámci záznamů vyskytují. V některých případech, zejména s ohledem na pořádanou akci, je však obtížné vyvarovat se zcela pořízení záznamů, v rámci kterých je možné určit totožnost osob na záznamu. Pokud se tak stane, tzn. bude možné Vaši totožnost určit, a budete mít proti zpracování takových fotografických či video záznamů ze strany ATEX výhrady, můžete kdykoliv uplatnit námitku proti takovému zpracování a my přijmeme potřebná opatření.

Právní základ:

 • naše oprávněné zájmy.

Komunikace přes webový formulář
Prostřednictvím našich webových stránek se na nás můžete obrátit s jakýmikoliv dotazy či připomínkami. Do kontaktního formuláře vyplňujete jméno, příjmení, email, a popř. další osobní údaje, které nám sdělíte. Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely vyřízení Vaší žádosti, stížnosti či zodpovězení dotazu. Při vyplnění kontaktního formuláře nám poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

Účetnictví a daně 
Shromažďujeme a zpracováváme Vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči správním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a další účetní a daňové předpisy.

Právní základ:

 • plnění povinností z právních předpisů.

Bezpečnost
Dbáme na bezpečnost fyzického majetku, dat i osob, prostřednictvím monitoringu kamerovými systémy a GPS monitoringem vozidel. Kamerové systémy jsou instalovány za účelem ochrany osob a majetku proti protiprávnímu jednání, primárně v rámci prevence a objasňování loupežného přepadení, krádeží vloupáním, krádeží a proti vandalismu. Prostory, které jsou monitorovány kamerovými systémy, jsou vždy viditelně označeny a v jejich blízkosti jsou dostupné informace o předmětném monitorování. Záznamy z kamer uchováváme v zabezpečených prostorách. Záznamy uchováváme jen po přiměřenou dobu podle jednotlivých kamer a jejich umístění, maximálně však po dobu 30 dní.

Právní základ:

 • naše oprávněné zájmy.

Výkon, resp. obhajoba práv
V případě, že jsme nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení a řízení se týká Vaší osoby či pokud řešíme určitý spor s Vámi mimosoudní cestou, nebo pokud můžete poskytnout důležité informace pro řešení sporu, použijeme v nezbytném rozsahu Vaše identifikační údaje, údaje o právním poměru s Vámi, údaje související s realizací smlouvy, případně další údaje nezbytné k ochraně našich práv.

Právní základ:

 • naše oprávněné zájmy.

Vnitřní správa, optimalizace procesů, certifikace
Naši zaměstnanci zpracovávají Vaše osobní údaje při plnění povinností v rámci procesů zavedených v ATEX. Například máme nastaveny různé schvalovací, evidenční a reportovací systémy. Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje jsou používány pro účely plánování, řízení a realizaci dodávek výrobků a služeb společnosti ATEX, pro případy řešení mimořádných situací, vyhodnocování atd.

Právní základ:

 • naše oprávněné zájmy
 • plnění povinností z právních předpisů.

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete. Vyhrazujeme si právo nevyžádané osobní údaje zničit. V některých případech může docházet k dalšímu zpracování osobních údajů, které přesahuje účel, za jakým byly osobní údaje původně získány.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro plnění účelů uvedených v těchto zásadách, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti. Máme nastavena vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že údaje nedržíme déle, než jsme oprávnění.

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou v ATEX vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi Vámi a ATEX, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Povinnost uchovávat identifikační a transakční údaje nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a další účetní a daňové předpisy. Vaše osobní údaje ale také archivujeme po dobu 10 let z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.

Údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 10 let poté, co zanikla jeho platnost.

Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro uzavření či splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme s Vámi příslušnou smlouvu uzavřít apod.

Souhlas

Požádáme-li Vás o Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany ATEX, bude žádost o Váš souhlas, resp. souhlas, jež Vám poskytneme k prostudování a podpisu či jinému odsouhlasení, jasně formulován a poskytne Vám přiměřený základ pro rozhodování. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím kontaktů, jež jsou uvedeny v úvodu a závěru těchto zásad.

Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto zásadách nebo účelů, o nichž jste byli informováni jiným způsobem. To znamená, že jakmile nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme Vaše údaje uchovávat v souladu s Vaším souhlasem a/nebo až do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. I v případě odvolání Vašeho souhlasu však můžeme některé Vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění našich zákonných povinností a pro účely naší obhajoby v případných právních sporech.

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet se třetími stranami pro jejich marketingové účely, pokud jsme pro tyto účely neobdrželi Váš souhlas. V případě, že jste nám takový souhlas poskytli, ale později již nebudete chtít marketingové materiály od třetí strany dostávat, obraťte se prosím přímo na příslušnou třetí stranu.

Zdroje osobních údajů

Podle situace zpracováváme údaje, které jsme od Vás obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků i údaje získané od třetích stran (například našich obchodních partnerů – investorů, subdodavatelů atd.).

Zpřístupnění a předání osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme v rámci ATEX. Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, Vaše údaje jsou zpracovávány spolupracujícími dodavateli. Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet ke zpracování příslušných osobních údajů. V některých případech se tito dodavatelé stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl příslušným správcem pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas.

Možnými příjemci osobních údajů jsou zejména:

 • finanční ústavy;
 • správní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy;
 • poskytovatel služeb pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • subdodavatelé společnosti ATEX;
 • poskytovatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť;
 • advokáti;
 • auditoři;
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů.

Nad rámec výše uvedeného osobní údaje předáváme mimo ATEX pouze tehdy, pokud k tomu máme Váš souhlas nebo pokud to vyžaduje právní předpis. Některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o Vás.

Zabezpečení

Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neúmyslným nebo nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou či změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a jakýmikoli dalšími nezákonnými formami zpracování.

Přístup k Vašim osobním údajům omezujeme pouze na ty zaměstnance ATEX a dodavatele ATEX, kteří tyto informace potřebují pro účely jejich zpracování naším jménem a kteří jsou smluvně zavázáni zachovávat bezpečnost a důvěrnost Vašich osobních údajů.

Jak jsme se již zmínili, v určitých případech předáváme, nebo jsme povinni předávat, osobní údaje třetím stranám. V takových případech volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťujeme v ATEX.

Při předání osobních údajů správním orgánům využíváme vždy nejvhodnější a nejbezpečnější možnosti, jaké příslušný orgán nabízí.

Pokud využíváme cloudových uložišť, jsou zásadně umístěna v rámci EU a vždy je zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů.

Webové stránky

Webové stránky ATEX můžete navštěvovat, aniž byste museli uvádět Vaši totožnost či jakékoli jiné informace o sobě.

Vaše práva spojená se zpracováním osobních údajů

V případě uplatnění Vašich práv k osobním údajům, jež zpracováváme, vyžadujeme Vaši identifikaci. Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti či jiné prokázání totožnosti. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje jiné osobě nebo nedojde k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

Svá práva související se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit také prostřednictvím žádosti, jejíž vzor naleznete na webových stránkách ATEX, www.atex-group.cz.

Právo na informace a přístup k osobním údajům
Ctíme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou Vám vždy poskytneme informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době, maximálně v rozsahu jednoho měsíce. Ve složitějších případech jsme oprávněni lhůtu prodloužit až o dva měsíce.

Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, poskytneme Vám informaci o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců. Dále Vám bude sdělena plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, a existence práva požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování a také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Máte právo žádat od ATEX kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme Vám informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Právo na opravu
Při zpracovávání Vašich osobních údajů usilujeme o zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti. Nepřesné či neúplné osobní údaje se budeme snažit vymazat nebo opravit. Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to. Máte právo na to, aby ATEX bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona archivujeme.

Veškeré opravy budou oznámeny také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

Právo na výmaz (právo „být zapomenut“) 
Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. Máte právo na to, aby ATEX bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a ATEX má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • d) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky.

V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu na výkonu a obhajobě právních nároků.

Výmaz bude oznámen také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby ATEX omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby ATEX mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • c) ATEX již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • d) byla uplatněna námitka proti zpracování, a to do ověření, zda oprávněné zájmy ATEX převažují nad Vašimi důvody pro námitku.

Veškerá omezení budou oznámena také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na přenositelnost osobních údajů 

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl ATEX, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu ATEX bránil, a to v případě, že:

 • a) zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy; a současně
 • b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány ze strany ATEX přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování 
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Vaší osobě), které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a ATEX nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu; v těchto případech však máte právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany ATEX, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí. ATEX však v současné době takové zpracování osobních údajů neprovádí.

Právo vznést námitku 
Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů ATEX, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tyto oprávněné zájmy. Tuto námitku je nutné z Vaší strany odůvodnit, abychom ji byli schopni náležitě posoudit. Vaše námitky a důvody k ní vedoucí budou následně posouzeny a porovnány s oprávněnými zájmy ATEX. Pokud Vaše důvody převáží nad oprávněnými zájmy ATEX, zpracování Vašich osobních údajů bude omezeno nebo budou Vaše osobní údaje vymazány.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu 
Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů a pro uplatnění jakéhokoliv z výše uvedených práv, se na nás můžete kdykoliv obrátit písemně na adrese Strkovská 188, Strkov, 391 11 Planá nad Lužnicí, e-mailem na adrese gdpr@atex-group.cz či telefonicky na +420 381 291 318.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Vyzkoušejte náš konfigurátor
Vyzkoušejte náš konfigurátor
Zaujala Vás naše nabídka markýz a rádi by jste získali předběžnou cenovou kalkulaci pro Vaší objednávku? Připravili jsme pro Vás konfigurátor, který Vám kromě předběžného výpočtu ceny umožní přímé odeslání poptávky našich výrobků a služeb.